• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady udzielania darowizn
1. ANWIL S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA.
 
2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz ustalonymi w danym roku obszarami tej działalności i realizowanymi programami dobroczynnymi, według przyjętych zasad.
 
3. ANWIL S.A. rozpatruje wyłącznie wnioski o udzielenie darowizny:
 
a) osobom fizycznym;
b) organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
d) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego;
e) jednostkom sektora finansów publicznych.
 
4. ANWIL S.A. będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, partie polityczne i utworzone przez nie fundacje, kluby sportowe będące spółkami.
 
5. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, jest złożenie do ANWILU S.A. wniosku w formie pisemnej, zawierającego w szczególności informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.
 
 
6. W trakcie rozpatrywania wniosku, Spółka  może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności (np. aktualny wyciąg z KRS), sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.
 
 
7. ANWIL S.A. wspiera w szczególności:
 
a) podmioty, którym udało się zebrać część środków na wnioskowany cel;
b) wnioskodawców, których prośby o pomoc nie zostały uwzględnione w latach poprzednich, natomiast otrzymali deklarację ich ponownego rozpatrzenia.
 
8. ANWIL S.A. nie przekazuje darowizn w szczególności podmiotom, które:
 
a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie;
b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentyczności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować;
c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związku z kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę;
d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.
 
Jednakże każdy przypadek, o którym mowa powyżej, jest analizowany indywidualnie.
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN