• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady wykorzystania darowizn
1. Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej bezpośrednio przez ANWIL S.A., są określone w umowie darowizny.
 
2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
 
3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w umowie, dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych,   niezbędnych dla  zrealizowania   celu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody darczyńcy. ANWIL S.A. ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego realizację, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny. ANWIL S.A. ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.
 
4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ANWIL S.A., jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym darczyńcę, a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami związanymi z przechowywaniem środków finansowych, stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy darczyńcy.
 
5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, obdarowany jest zobowiązany zwrócić przedmiot darowizny, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN