• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje PKN ORLEN SA

08-07-2008  Informacje

​Zarząd Zakładów Azotowych Anwil SA (ANWIL SA), spółka zależna PKN ORLEN S.A., informuje, iż ANWIL SA nabył w dniu 07.07.2008 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN SA, transzę 500 obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN ("Obligacje").
Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99.459,60 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 07.08.2008 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN