• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

13-11-2012  Informacje

Zarząd ANWILU S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 12.11.2012 roku, wyemitowane na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A., trzy transze obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”). 
Jednostkowa cena nabycia pierwszej transzy na którą składa się 1 100 Obligacji wyniosła 99 768,00 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 30.11.2012 roku, według ich wartości nominalnej. 
Jednostkowa cena nabycia drugiej transzy na którą składa się 700 Obligacji wyniosła 99 626,80 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 11.12.2012 roku, według ich wartości nominalnej. 
Jednostkowa cena nabycia trzeciej transzy na którą składa się 5 500 Obligacji wyniosła 97 740,20 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 10.05.2013 roku, według ich wartości nominalnej. 
Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. 
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWILU S.A.
 

akcje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN