• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

15-05-2008  Informacje

​Zarząd Zakładów Azotowych Anwil SA (ANWIL SA), spółka zależna PKN ORLEN S.A. - nabyła na rynku wtórnym od Banku PEKAO S.A. w dniu 13.05.2008 roku, transzę 100 obligacji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN ("Obligacje").
Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99.750,60 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 28.05.2008 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN