• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA 20 09 2010

20-09-2010  Informacje

​Zarząd ANWILU Spółka Akcyjna (ANWIL S.A.), spółka zależna PKN ORLEN S.A., informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 17.09.2010 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN SA, transzę 500 obligacji  o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99.720,80 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 15.10.2010 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN