• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje PKN ORLEN S.A

06-02-2008  Informacje

​ANWIL SA, spółka zależna PKN ORLEN S.A., w dniu 5 lutego 2008 roku nabyła na rynku wtórnym 300 obligacji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A., o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”). Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99.761,50PLN, natomiast łączna kwota zapłacona przez ANWIL SA za nabyte Obligacje wyniosła 29.928.450 PLN.

Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w wysokości 30.000.000 PLN w dniu 21 lutego 2008 roku. Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN