• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

12-03-2008  Informacje

​Zarząd Zakładów Azotowych Anwil SA (ANWIL SA), spółka zależna PKN ORLEN S.A. - nabyła w dniu 10 marca 2008 roku transzę 250 obligacji wyemitowanych na jej rzecz przez PKN ORLEN S.A.
Wartość nominalna jednej obligacji -100.000 PLN ("Obligacje").
Jednostkowa cena emisyjna Obligacji wyniosła 99.666,90 PLN
Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w dniu 31.03.2008 roku.
Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.
Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN