• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

06-11-2009  Informacje

​Zarząd ANWILU SA informuje, iż ANWIL SA nabył w dniu 06.11.2009 roku, wyemitowane na jego rzecz przez PKN ORLEN SA, dwie transze obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia pierwszej transzy 100 Obligacji wyniosła 99 902,00 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 16.11.2009 roku, według ich wartości nominalnej.
Jednostkowa cena nabycia drugiej transzy 800 Obligacji wyniosła 99 696,90 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 07.12.2009 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN