• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

08-12-2009  Informacje

​Zarząd ANWILU SA informuje, iż ANWIL SA nabył w dniu 07.12.2009 roku, wyemitowane na jego rzecz przez PKN ORLEN SA, dwie transze obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia pierwszej  transzy 200 Obligacji wyniosła 99 892,00 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 18.12.2009 roku, według ich wartości nominalnej.
Jednostkowa cena nabycia drugiej  transzy 500 Obligacji wyniosła 99 774,30 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 30.12.2009 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN