• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

18-10-2010  Informacje

​Zarząd ANWILU S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 15.10.2010 roku, wyemitowane na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A., dwie transze obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia pierwszej transzy 200 Obligacji wyniosła 99 740,00 PLN , natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 10.11.2010 roku, według ich wartości nominalnej.
Jednostkowa cena nabycia drugiej transzy 300 Obligacji wyniosła 99 859,80 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 29.10.2010 roku, według ich wartości nominalnej.
Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWILU S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN