• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

18-11-2011  Informacje

​​Zarząd ANWILU S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 17.11.2011 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A., transzę obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia transzy 200 Obligacji wyniosła 99 829,10 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 30.11.2011 roku, według ich wartości nominalnej.
Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
PKN ORLEN S.A. posiada 94,5% udziałów w kapitale zakładowym ANWILU S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN