• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

23-08-2010  Informacje

​Zarząd ANWILU S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 19.08.2010 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN SA, dwie transze obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).
Jednostkowa cena nabycia pierwszej transzy 150 Obligacji wyniosła 99 889,80 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 30.08.2010 roku, według ich wartości nominalnej.

Jednostkowa cena nabycia drugiej transzy 300 Obligacji wyniosła 99 710,00 PLN , natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 17.09.2010 roku, według ich wartości nominalnej. Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWILU S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN