• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

27-02-2008  Informacje

​ANWIL SA informuje, że w celu optymalizacji zarządzania krótkoterminową płynnością, w dniu 22 lutego 2008 roku, nabył obligacje wyemitowane na jego rzecz przez PKN ORLEN SA.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte przez ANWIL SA zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:

1. Seria: ORLEN018290208; emisja o wartości 30 000 000 PLN, na którą składa się 300 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 22 lutego 2008 roku
- Data wykupu: 29 lutego 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 894,10 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN019250308; emisja o wartości 30 000 000 PLN, na którą składa się 300 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 22 lutego 2008 roku
- Data wykupu: 25 marca 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 510,80 PLN.

PKN ORLEN SA posiada 84,79% akcji w kapitale zakładowym ANWIL SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN