• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
NWZ ANWILU SA - kontynuacja

13-09-2007  Informacje

​W dniu 13 września 2007r kontynuowane było po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ANWILU SA.

Na wniosek Akcjonariusza PKN ORLEN S.A. z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zdjęte zostały następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w drodze oferty publicznej, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Spółki, zawarcie umowy o subemisję oraz rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.

4. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Po przyjęciu wyżej wymienionego wniosku pozostałe punkty porządku obrad jako bezprzedmiotowe nie były rozpatrywane.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN