• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

14-12-2009  Informacje

​Zarząd Spółki Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej nr 222, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015684, posiadającej nr NIP 888-000-49-38 oraz kapitał zakładowy w wysokości 134.924.830,00 PLN – wpłacony w całości, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 430 § 1, 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 4 w związku z § 8 ust. 7 pkt. 9, 10 oraz  § 9 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
 
które odbędzie się dnia 30 grudnia 2009 roku (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki we Włocławku, ul. Toruńska 222.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ANWILU SA.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
 
Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 8 porządku obrad obejmują zmianę treści: § 1 ust. 1, § 2, § 4, § 5 ust. 3 i 4, § 6 ust. 1, § 8 ust 2 do 5, § 8 ust. 7, § 9 ust. 3 i 4, § 9 ust. 14 do 16, § 10 ust. 1, 3, 4 i 11.

Pełnomocnicy akcjonariuszy posiadających akcje imienne, będący osobami prawnymi, obowiązani są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, określającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów wraz z pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności musi być udzielone w formie pisemnej.
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 grudnia 2009 roku w godzinach 8:00 – 14:00 potwierdzenie blokady akcji wydane przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie 3 dni przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja obecności w dniu 30 grudnia 2009 roku rozpocznie się o godzinie 9:30 bezpośrednio przed salą obrad.
 
Wymagane prawem odpisy wniosków objętych porządkiem obrad i materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 222 w budynku Centrum Administracyjnego, pokój nr 214 w godzinach 8:00 – 15:00  w terminach określonych przepisami art. 407 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.
 
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ANWILU SA ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 239/2009 (3342) z dnia 08.12.2009 r.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN