• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

20-12-2013  Informacje

Zarząd ANWIL S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 19.12.2013 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A., transzę obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”). 

Jednostkowa cena nabycia transzy na którą składa się  8 643 Obligacji wyniosła 99 747,90 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 23.01.2014 roku, według ich wartości nominalnej. Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.
 

obligacje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN