• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ANWILU SA

12-06-2008  Informacje

​W dniu 10 czerwca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie ANWILU SA. Akcjonariusze rozpatrzyli i zatwierdzili jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWILSA oraz sprawozdanie Zarządu z działalności ANWILU SA oraz Grupy Kapitałowej ANWIL SA za rok obrotowy 2007 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań.
 
ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za miniony rok, przeznaczając 101.733.321,82 zł na wypłatę dywidendy, 101.964.436,79 zł na kapitał zapasowy oraz 1,5 mln zł na fundusz świadczeń socjalnych. Ustalono dzień wypłaty dywidendy na 1 października 2008 roku.
 
Walne Zgromadzenie przegłosowało udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w okresie 2007 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN