• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

26-06-2007  Informacje

​W dniu 27 czerwca 2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki we Włocławku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna. Podczas niniejszego Zgromadzenia podjęte zostały uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ANWILU SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności ANWILU SA za rok 2006, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANWIL SA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ANWIL SA za rok 2006.
Decyzją ZWZ zysk netto Spółki za 2006 rok w wysokości 187.903.237,97 zł, pomniejszony o kwotę 1.500.000 zł na dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przeznaczony został na wypłatę dywidendy.

Ponadto ZWZ postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki nierozliczony zysk z lat ubiegłych, powstały w wyniku wyceny aktywów netto do wartości godziwej w związku z przejściem ANWILU SA na stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

ZWZ udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
Ustanowiony został także skład liczbowy RN ANWILU SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN