• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

02-12-2013  

Zarząd ANWIL S.A. informuje, iż ANWIL S.A. nabył w dniu 29.11.2013 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A., transzę obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”).

Jednostkowa cena nabycia transzy na którą składa się  8 500 Obligacji wyniosła 99 855,80 PLN, natomiast wykup Obligacji nastąpi w dniu 19.12.2013 roku, według ich wartości nominalnej. Obligacje zostały nabyte przez ANWIL S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN