• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Amoniak ciekły
Nazwa towaru:
•  handlowa - amoniak ciekły syntetyczny,
•  systematyczna zgodna z IUPAC – amoniak,
•  handlowa w języku angielskim - liquid ammonia synthetic,
•  handlowa w języku francuskim - ammoniac liquide synthetique,
•  handlowa w języku niemieckim - Ammoniak flussig synthetisch.
 
Stopień czystości:
•  czystość techniczna.
 
Postać:
•  ciecz.
 
Wzór chemiczny:
•  sumaryczny: NH3,
•  masa cząsteczkowa: 17,0304 (1977r).
 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ​Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) amoniak jest substancją, która podlega rejestracji.
 
Zastosowanie:
•  amoniak ciekły syntetyczny stosowany jest w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych oraz w chłodnictwie i hutnictwie.
 
Wymagania techniczne:
•  postać: ciecz bezbarwna, o ostrym zapachu,
•  zawartość amoniaku, % (m/m): co najmniej 99,85,
•  pozostałość po odparowaniu, % (m/m): nie więcej niż 0,15.
 
Pakowanie i transport:
•  amoniak należy ładować w cysterny zgodnie z przepisami ADR/RID
 
 
Kontakt
Sprzedaż
tel. +48 24 202 13 66 – kraj
tel. +48 24 202 13 64 – eksport
chemikalia@anwil.pl
 
 
 

Marki Grupy ORLEN