• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Odsprzedaż / Wynajem
ANWIL S.A.
zaprasza do złożenia ofert na najem
pomieszczeń w budynku centrum administracyjnego
przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku
o łącznej powierzchni 180,4  z przeznaczeniem na prowadzenie baru serwującego śniadania, obiady, desery i napoje.

Kryterium wyboru najlepszej oferty będzie przedstawienie sposobu prowadzenia baru oraz wysokość miesięcznego czynszu netto. ANWIL S.A. zastrzega, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia. Ponadto ANWIL S.A. zastrzega przysługujące mu prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy postępowania zaoferowali takie same warunki, w tym tę samą wysokość miesięcznego czynszu netto.

Termin rozstrzygnięcia postępowania upływa z dniem 15.11.2023 roku.

ANWIL S.A. poinformuje każdego z oferentów o wyniku postępowania odnośnie jego oferty lub zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert albo jego unieważnieniu najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia postępowania. Jednocześnie ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania o okres nie dłuższy niż 2 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, miejsca i terminu oględzin oraz zapoznania się z jej stanem oraz dokumentacją można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 665 551 234. Wszelkie pytania można również kierować drogą mailową na adres: Joanna.Barganowska@anwil.pl.
Pisemne oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na prowadzenie baru” należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 13.10.2023 r. do godz. 14.00, na adres:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uznawana będzie data doręczenia lub chwila złożenia oferty osobiście.
Pisemna oferta złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prowadzenie baru” powinna zawierać:
 
1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, numer NIP, zawierający aktualne dane oferenta wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (lub
działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej) lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, w przypadku podmiotów podlegających ujawnieniu w KRS. Jeżeli oferent nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, należy podać PESEL lub NIP oferenta oraz miejsce zamieszkania. Wypisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS winny być składane w oryginale lub formie wydruku zaczerpniętego odpowiednio ze strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
lub https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html z datą nie późniejszą niż na tydzień przed terminem złożenia ofert.
2. Datę sporządzenia oferty i okres, w jakim oferent będzie związany ofertą, nie krótszy jednak niż do dnia 31.12.2023 r.
3. Przedmiot oferty (nazwa), wskazanie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w oparciu o przedmiot najmu (np. catering, inne rodzaje usług).
4. Proponowany miesięczny czynsz najmu (bez mediów) ze wskazaniem, iż zaoferowany czynsz jest w kwocie netto.
5. Wystawione nie później niż tydzień przed terminem złożenia ofert zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w składkach i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach winny być składane w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Numer rachunku bankowego oferenta, właściwy dla ewentualnego zwrotu kaucji oraz numer telefonu i adres email, właściwy do kontaktu.
7. Oświadczenie, w którym oferent wyraża zgodę na zaliczenie kaucji wpłaconej w związku ze złożeniem oferty na najem nieruchomości wymienionej w niniejszym ogłoszeniu, na poczet kaucji zabezpieczającej należności ANWIL S.A. z tytułu umowy najmu.
8. Oświadczenie, iż składający ofertę w trakcie trwania umowy najmu będzie w obrębie przedmiotu najmu wykonywał obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
9. Oświadczenie oferenta, że nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości w stosunku do ANWIL S.A. jakichkolwiek roszczeń lub zastrzeżeń dotyczących stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, sposobu przeprowadzenia niniejszego postępowania i wyboru ofert oraz danych podanych w niniejszym ogłoszeniu lub udostępnionych w toku postępowania.
10. Oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami wobec ANWIL S.A., zarówno jako oferent, jak i podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z oferentem.
ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty pod kątem spełnienia warunków formalnych lub wydłużenia okresu jej obowiązywania. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie lub przedłużenie okresu obowiązywania oferty wskazanym w wezwaniu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Oprócz zapłaty czynszu najemca zobowiązany będzie do:
a) uiszczenia opłat eksploatacyjnych stanowiących zwrot ponoszonych przez ANWIL S.A. kosztów związanych z utrzymaniem i korzystaniem z nieruchomości przez najemcę takich jak podatki od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, koszty mediów itp.,
b) ustanowienia na rzecz ANWIL S.A. zabezpieczenia finansowego.
Warunkiem dopuszczenia oferty jest wpłacenie kaucji w wysokości 3.000,00 zł na rachunek bankowy ANWIL S.A. o numerze 73 1240 6247 1111 0000 4977 8498, prowadzony przez Bank Pekao S.A., najpóźniej do dnia 12.10.2023 r. oraz załączenie do oferty potwierdzenia przelewu (w przelewie powinna znajdować się informacja, której nieruchomości kaucja dotyczy, adres nieruchomości oraz powierzchnia najmu zgodna z treścią oferty). Przez datę wpłaty kaucji rozumie się zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym ANWIL S.A.
Kaucja złożona przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócona bez odsetek na rachunki bankowe wskazane przez oferentów w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania lub odrzucenia oferty z przyczyn formalnych, a oferentowi przyjętej oferty kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy przez najemcę.
ANWIL S.A. zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez przyjęcia którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu. ANWIL S.A. zastrzega możliwość, odrzucenia oferty pochodzącej od oferentów prowadzących działalność sprzeczną z prawem, objętych embargiem lub sankcjami Unii Europejskiej lub o powszechnie znanej bardzo złej reputacji, jako podmiot rażąco naruszający dobre obyczaje w swej działalności (przez co współpraca z takim podmiotem narażać może wizerunek ANWIL S.A.).
ANWIL S.A. zastrzega, iż umowa będzie zawarta z chwilą złożenia przez ANWIL S.A. i wybranego oferenta oświadczeń woli w formie pisemnej (tj. podpisania umowy najmu).
Wybór oferty może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie zgody właściwych organów ANWIL S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN