• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL dla Włocławka

Wyrazem naszych szczególnych starań o to, aby być dobrym sąsiadem lokalnej społeczności było powołanie w 2014 roku Fundacji ANWIL dla Włocławka. Cały jej budżet przeznaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw, dzięki czemu ANWIL jako fundator przyczynia się do poprawy jakości życia włocławian. W ciągu 3 lat istnienia Fundacja przekazała 3,3 mln zł na realizację 188 projektów, z których skorzystało 50 tys. beneficjentów, czyli co drugi mieszkaniec miasta.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła do tej pory trzy konkursy grantowe skierowane do włocławskich organizacji pozarządowych, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty, mające na celu m.in.  podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5 mln zł. przeznaczyliśmy na realizację 105 inicjatyw.

Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy tożsame z celami statutowymi organizacjami, Fundacja wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostający w czasie wakacji w mieście, mogą spędzić lato w atrakcyjny sposób. W 2017 roku dofinansowaliśmy 13 projektów na łączną kwotę prawie 200 tys. zł, podczas gdy w ubiegłych dwóch latach wsparcie Fundacji w wysokości 510 tys. zł. otrzymało 30 przedsięwzięć, w których wzięło udział ponad 4 tys. młodych włocławian. 

Fundacja ANWIL dla Włocławka dba nie tylko o atrakcyjne wakacje dla najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 110 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 275 tys. zł.

Dodatkowo Fundacja co roku organizuje konkursy grantowe, w których można otrzymać wsparcie na realizację projektów we wskazanym przez nią obszarze, bądź skierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców. W 2015 roku konkurs Aktywni 50+ umożliwił włocławskim organizacjom III sektora realizację 12 najciekawszych pomysłów, pobudzających potencjał drzemiący w starszych mieszkańcach miasta. Przekazaliśmy na ten cel 140 tys. zł.

Do tej pory wyłoniliśmy również 28 zwycięzców dwóch edycji konkursu grantowego Uczę się z ANWILEM. Dofinansowaliśmy kwotą łącznie 300 tys. zł. ich pomysły na innowacyjne sposoby edukowania młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych. W ubiegłym roku wśród nagrodzonych znalazły się projekty, w ramach których uczniowie zbudują model inteligentnej instalacji elektrycznej, dowiedzą się jak wytwarzać przedmioty w technologii 3D, a także opracują i przeprowadzą warsztaty z historii kryptologii oraz wykonają komiks o polskich kryptologach XX wieku: Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim. 

Fundacja ANWIL dla Włocławka, która stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców, zdecydowała się także wykorzystać potencjał drzemiący we włocławianach i zachęcić ich do wspólnych działań na rzecz dzieci oraz młodzieży, dla których los nie był łaskawy. W ramach realizowanego w latach 2016-2017 projektu Streetworking we Włocławku, wyłonieni w konkursie Fundacji tzw. pedagodzy ulicy pracowali z dziećmi w ich naturalnym środowisku społecznym, pokazując im poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko.

O wsparcie Fundacji ANWIL dla Włocławka, decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu, od 2017 roku mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne z czterech gmin ościennych Włocławka. W ten sposób obszar działań Fundacji zwiększył się o 138 miejscowości. Jej aktywności z kolei są odpowiedzią na potrzeby dodatkowo ok. 33 tysięcy mieszkańców Brześcia Kujawskiego, Fabianek, Lubania i Gminy Włocławek.

Fundacja uzyskała także status organizacji pożytku publicznego (dalej OPP). Wiąże się to z kilkoma przywilejami. Jednym z nich jest prawo do nieodpłatnego informowania o podejmowanych przez nią działaniach za pośrednictwem publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Status OPP daje także możliwość wsparcia finansowego Fundacji przez podatników, którzy chcieliby przekazać jej 1% przy rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Więcej na temat Fundacji ANWIL dla Włocławka na stronie http://www.anwildlawloclawka.pl/

 
 

Marki Grupy ORLEN