• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BHP
Bezpieczeństwo osób pracujących w naszych zakładach oraz naszego bliższego i dalszego otoczenia to bezwzględny priorytet, któremu podporządkowujemy wszystkie działania. Ramy wszelkich działań mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wyznacza nam przyjęta już w 2002 roku i stale aktualizowana Polityka Zapewnienia Bezpieczeństwa. Wierność zawartym w niej zasadom daje nam pewność, że działalność produkcyjna ANWILU jest bezpieczna dla osób przebywających na terenie naszych zakładów, a także dla bliższego i dalszego otoczenia.
 
Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje kadry specjalistycznej oraz realizowane inwestycje, dzięki którym stale doskonalimy funkcjonujące systemy bezpieczeństwa. Stan techniczny urządzeń i instalacji – potwierdzony badaniami Instytutu Chemii Przemysłowej – gwarantuje, że ich eksploatacja nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia załogi i okolicznych mieszkańców.
Ponadto, wdrażamy obecnie przepisy wynikające z Rozporządzenia REACH i CLP. Ich celem jest maksymalna ochrona zdrowia ludzi i środowiska naturalnego poprzez ścisłą kontrolę ryzyka związanego z narażeniem na substancje i mieszaniny chemiczne w miejscu pracy.
 
Naszymi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa są:
•    identyfikacja potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych,
•    zapobieganie awariom i zapewnienie gotowości wszystkich służb na wypadek awarii,
•    postępowanie na wypadek awarii, pożaru lub innego zagrożenia,
•    zapewnienie pracownikom dostępu do kluczowych informacji związanych z zarządzaniem ryzyka.
 

 
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN