• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady rozliczania darowizn
  1. Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny.
  2. Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie kopie dokumentów, o ile nie jest możliwe przesłanie ich oryginałów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę reprezentującą obdarowanego.
  3. Na każdym dokumencie księgowym, stanowiącym załącznik do rozliczenia, powinna znaleźć się informacja: sfinansowano/dofinansowano ze środków ANWIL S.A. zgodnie z umową darowizny (należy podać nr umowy darowizny, datę jej zawarcia oraz wykorzystaną kwotę darowizny).
  4. Obdarowany ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej darowizny przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat lub dłużej, jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Obdarowany ma obowiązek udostępnienia dokumentacji dotyczącej udzielonej darowizny, na każdy wniosek ANWIL S.A. oraz Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.
  6. Wszelkie zmiany dotyczące wykorzystania przedmiotu darowizny lub też sposobu rozliczenia umowy wymagają wcześniejszej pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody ANWIL S.A.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN