• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady udzielania darowizn
 1. ANWIL S.A. udziela darowizn bezpośrednio bądź za pośrednictwem Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku.
 2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.
 3. ANWIL S.A. rozpatruje wnioski o udzielenie darowizny:
  1. jednostkom sektora finansów publicznych;
  2. jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
  3. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  4. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
  5. osobom fizycznym, w tym pracownikom ANWIL S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN będącym w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o ile wnioski o  udzielenie darowizny, które trafią do ANWIL S.A., będą przyjmowane i wstępnie rozpatrywane przez ANWIL S.A.
  Wnioski od tych jednostek, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane przez ANWIL S.A. do Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” celem ich rozpatrzenia.
 4. ANWIL S.A. będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.
 5. Wnioski osób fizycznych, w tym pracowników ANWIL S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny  o ile trafią do ANWIL S.A., będą przyjmowane i wstępnie rozpatrywane bezpośrednio przez ANWIL S.A., a następnie przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.
 6. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest złożenie do ANWIL S.A. wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej. Wnioski kierowane do Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji. Każdy wniosek złożony do ANWIL S.A. powinien zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.
  W trakcie rozpatrywania wniosku, ANWIL S.A. może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności, sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.
 7. ANWIL S.A. wspiera w szczególności:
  1. inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów;
  2. podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.
 8. ANWIL S.A. nie przekazuje darowizn podmiotom, które:
  1. nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wnioskowanych wyjaśnień – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie;
  2. przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentyczności lub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować;
  3. nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związku z kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę;
  4. wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem/celem, o którym mowa w umowie darowizny lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z przeznaczeniem określonym w umowie darowizny; W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być przez ANWIL S.A. rozpatrzone indywidualnie.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN