• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady wykorzystania darowizn
  1. Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez ANWIL S.A. darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.
  2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem  określonym w umowie darowizny. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu, po uzyskaniu pisemnej zgody ANWIL S.A.
  3. ANWIL S.A. ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny.
    Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.
  4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ANWIL S.A., jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ANWIL S.A. oraz Fundację „ORLEN – DAR SERCA”, w przypadku, gdy ANWIL S.A. udzielił darowizny za pośrednictwem tej Fundacji a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy darczyńcy.
  5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, ANWIL S.A. może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN