• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL S.A

POLITYKA przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL S.A. 


ANWIL S.A., jako wiarygodny podmiot gospodarczy i partner biznesowy, który działa w sposób odpowiedzialny i transparentny, uzyskując przewagę konkurencyjną wyłącznie dzięki jakości, cenie oraz innowacyjnemu charakterowi oferowanych produktów i usług, deklaruje i oczekuje postawy braku tolerancji wobec wszelkich symptomów i przypadków korupcji oraz nadużyć, promując działania oparte o wartości etyczne oraz przestrzeganie przepisów prawa i standardów rynkowych regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, na wszystkich rynkach aktywności ANWIL S.A. 

 „Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL S.A.” ustanowiona została w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej przez ANWIL S.A., gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy ANWIL S.A. 

Polityka uzupełnia postanowienia „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, w szczególności w kontekście budowy świadomości oraz określenia zasad postępowania w celu ograniczania ryzyka wystąpienia przypadków korupcji i nadużyć. 

Wymagania niniejszej Polityki obowiązują wszystkich pracowników ANWIL S.A., bez względu na formę współpracy i rodzaj zajmowanego stanowiska. 

ANWIL S.A. deklaruje i oczekuje p​ostawy braku tolerancji wobec jakichkolwiek symptomów lub przypadków korupcji i nadużyć 


Zachowania zabronione 

 • zabronione jest łapownictwo, oznaczające żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbioru towaru, usługi lub świadczenia, 
 • zabronione jest przekupstwo, oznaczające udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. Zabronione jest także podejmowanie działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielanie albo obiecywanie udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, 
 • zabroniona jest płatna protekcja w działalności biznesowej, oznaczająca powoływanie się na wpływy i pozycję w ANWIL S.A./spółkach GK ORLEN albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, 
 • zabroniona jest płatna protekcja w działalności administracji publicznej, oznaczająca udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegająca na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, 
 • zabronione jest zakłócanie przetargu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udaremnianie lub utrudnianie przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane. Zabronione także jest, w związku z przetargiem lub postępowaniem zakupowym, rozpowszechnianie informacji lub zatajanie istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane, 
 • zabroniona jest korupcja sportowa, oznaczająca żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów sportowych organizowanych przez związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, 
 • zabronione jest prowadzenie nierzetelnej dokumentacji finansowej, oznaczające wyrządzenie szkody majątkowej ANWIL S.A. poprzez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności poprzez niszczenie, usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie dokumentów dotyczących działalności ANWIL S.A., 
 • zabronione jest działanie na szkodę zasobów ANWIL S.A., oznaczające w szczególności kradzież, przywłaszczenie, niszczenie, uszkodzenie lub jakiekolwiek używanie zasobów ANWIL S.A. niezgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub przeznaczeniem tych zasobów, 
 • zabronione jest kumoterstwo i nepotyzm, oznaczające nadużywanie zajmowanego stanowiska lub wzajemne popieranie się przedstawicieli jednej grupy, np. z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych przepisami obowiązującymi w ANWIL S.A., 
 • zabronione jest dokonywanie wpłat na fundusze partii politycznych, oznaczające dokonywanie przez ANWIL S.A. wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych partii oraz ruchów politycznych lub ich zwolenników, bez względu na ich formę, 
 • zabronione jest wywieranie nacisku lub wpływu, oznaczające, iż działania w zakresie sponsoringu, barteru i darowizny dokonywane przez ANWIL S.A. nie mogą przyjąć formy wywierania nacisku lub wpływu na proces decyzyjny beneficjenta, 
 • zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy. 

​W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymienionych powyżej zachowań zabronionych należy się niezwłocznie skontaktować z koordynatorem ds. antykorupcyjnych w ANWIL S.A.: anonim@anwil.pl lub antykorupcja@anwil.pl​. ​
 
 

Marki Grupy ORLEN