• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka zarządzania konfliktem interesów w ANWIL S.A.

Polityka zarządzania konfliktem interesów w ANWIL S.A. 


Zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, standardów etycznych ANWIL S.A. i GK ORLEN, w celu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w ANWIL S.A. została wprowadzona Polityka zarządzania konfliktem interesów. 

Polityka reguluje obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących i kandydujących na stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów oraz reprezentantów zewnętrznych ANWIL S.A. 

Konflikt interesów - ma miejsce w sytuacji:

1) gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentant zewnętrzny ANWIL S.A. podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu ANWIL S.A. w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązanym,

2) w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A. – w związku z powiązaniami prawnymi lub faktycznymi łączącymi ich z innym podmiotem – wpływają lub mogą wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań, a charakter stosunku prawnego lub faktycznego budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby lub reprezentanta zewnętrznego. 

Potencjalny konflikt interesów - sytuacja, która stwarza ryzyko powstania konfliktu interesów, poprzez powiązania znane reprezentantowi zewnętrznemu lub osobie zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. 

Rzeczywisty konflikt interesów - odnosi się do obecnie wykonywanych czynności, jeśli w trakcie ich wykonywania reprezentant zewnętrzny lub osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A., mając wpływ na podejmowane w procesie decyzje, dostrzeże własne powiązanie z podmiotem, którego pośrednio lub bezpośrednio dotyczą te decyzje. 

Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

 1) będąca stroną umowy zawartej przez ANWIL S.A. lub realizująca świadczenia na rzecz ANWIL S.A. na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia,

 2) z którą ANWIL S.A. prowadzi rozmowy celem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia/ zlecenia. 

Deklaracja niezależności - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A., składane przed rozpoczęciem czynności zawodowych oraz w trakcie zatrudnienia, świadczenia usług lub pełnienia funkcji w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce, w celu ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów. 

Oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A. składane w celu ujawnienia rzeczywistego konfliktu interesów. 

Osoba najbliższa - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Związek z pracą - realizacja czynności w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej albo pełnienie funkcji w organach spółki prawa handlowego. 

Stosunek prawny - istnieje, gdy pomiędzy co najmniej dwoma osobami zachodzi zależność w postaci wzajemnych uprawnień i obowiązków, wyznaczana przez określoną normę prawną. 

Stosunek faktyczny - relacja społeczna (nieformalna), jak np.: przyjaźń, koleżeństwo czy znajomość. 

Stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów – stanowiska, na których osoby są zatrudnione w na podstawie umowy o pracę, wskazane w Polityce zarządzania konfliktem oraz stanowiska w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie ANWIL S.A. 

Reprezentant zewnętrzny ANWIL S.A. - każdy podmioty zewnętrzny reprezentujący ANWIL S.A. w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera ANWIL S.A. w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu ANWIL S.A.; reprezentanci zewnętrzni to osoby działające w imieniu lub interesie ANWIL S.A. na podstawie czynności prawnej. 

Na potrzeby zarządzania potencjalnym konfliktem interesów w ANWIL S.A., w związku z rozpoczęciem czynności związanych z pracą na rzecz ANWIL S.A. na stanowiskach podlegających ocenie konfliktu interesów lub jako reprezentanci zewnętrzni ANWIL S.A., osoby takie, zobowiązane są złożyć deklarację niezależności oraz aktualizować ją w terminie do 3 dni roboczych, w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na jej treść. 

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów 
Powiązania, które mogą wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba kandydująca/zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A. jest lub była w okresie ostatnich pięciu lat: 

  • powiązana osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem lub osobą pełniącą w tym podmiocie funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze lub łączy/ła funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze w ANWIL S.A. i w tym podmiocie; 
  • bezpośrednio lub pośrednio bierze/brała udział w zarządzaniu inną spółką krajową lub zagraniczną lub w jej kontroli albo nadzorze albo posiada/ła udział w kapitale zakładowym lub akcje tej spółki; 
- jeżeli podmiot, o którym mowa powyżej, jest kontrahentem w rozumieniu niniejszej Polityki. 

Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne 
Powiązanie osobowe rodzinne lub funkcyjne zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A., jest powiązana z osobą najbliższą, która ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub w organach kontroli albo nadzoru kontrahenta ANWIL S.A. 

Powiązania osobowe majątkowe 
Powiązanie osobowe majątkowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A, jest powiązana z kontrahentem za pośrednictwem osoby, z którą łączą ją stosunki majątkowe, np. zobowiązaniowe lub umowne, które sprawiają, że ich majątki są zintegrowane, np.: umowa spółek osobowych, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa franczyzy.
 
Powiązania osobowe w związku z pracą 
Powiązanie osobowe w związku z pracą zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A, jest powiązana z kontrahentem, w którym w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zatrudnienia w ANWIL S.A. wykonywała pracę i miała wpływ na jej decyzje biznesowe. 

Powiązania kapitałowe 
  • bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A. posiada nie mniej niż 25% udziałów lub akcji kontrahenta; 
  • pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A., posiada: razem z innym powiązanym podmiotem lub podmiotami; lub za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów, łącznie nie mniej niż 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta. 

Deklaracje niezależności/oświadczenia o rzeczywistym konflikcie interesów osoby zobowiązane do ich złożenia, przesyłają na skrzynkę funkcyjną: antykorupcja@anwil.pl

Niezależnie od powyższego, każdy który posiada wiedzę o zaistnieniu konfliktu interesów, może dokonać zgłoszenia na adres e-mail: anonim@anwil.pl​.
 
 

Marki Grupy ORLEN