• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacje

01-01-2021  

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery telefonów.

Z dniem 01.04.2022 r. wyłączone zostaną numery:

54 414-23-61 oraz 54 414-20-61.

Od dnia 01.04.2022 r. obowiązują numery:

24 202-13-91 lub 54 414-61-51.

 Zapraszamy do kontaktu.


Mamy przyjemność poinformować, że od 1 stycznia 2021 roku w życie wszedł nowy Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej.

Zgodnie z jego zapisami naszym byłym pracownikom (emerytom i rencistom) będą przysługiwały świadczenia z zakresu zapomóg losowych oraz upominków świątecznych, a także zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wszystkie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są na wniosek byłego pracownika (emeryta/rencisty). Zasady przyznawania poszczególnych świadczeń określają szczegółowo zapisy Regulaminu.

Beneficjentami Funduszu są:

1)    byli pracownicy czyli: osoby przebywające na świadczeniu emerytalnym, rentowym, przedemerytalnym, emeryturze pomostowej, emeryturze częściowej, których stosunek pracy został rozwiązany z Pracodawcą w związku z przejściem na jedno z ww. świadczeń i dla których Pracodawca był ostatnim zakładem pracy. Za byłych pracowników uznaje się również osoby przebywające na świadczeniu emerytalnym, rentowym, przedemerytalnym, emeryturze pomostowej, emeryturze częściowej, których stosunek pracy został rozwiązany z Pracodawcą na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i dla których Pracodawca był ostatnim zakładem pracy.

2)    członkowie rodziny byłego pracownika,

3)    członkowie rodziny po zmarłym byłym pracowniku, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia do korzystania ze świadczeń z Funduszu przysługują w okresie 12 miesięcy od daty zgonu pracownika/byłego pracownika

Za członka rodziny byłego pracownika uznaje się:

1)    współmałżonka/ współmałżonkę,

2)    dzieci własne lub przysposobione, dzieci w ramach rodziny zastępczej, dzieci pozostające pod opieką prawną byłego pracownika (na podstawie dokumentów sądowych o przyznaniu opieki prawnej lub przysposobieniu), dzieci po zmarłych byłych pracownikach (pobierających rentę), w wieku do 18 lat (do 26 lat – jeżeli się uczą) i pozostające na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Aby korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A., byli pracownicy powinni udokumentować fakt uzyskania uprawnień do świadczeń i tak:

1)    byli pracownicy – emeryci i renciści – poprzez przedłożenie decyzji organu ZUS,

2)    byli pracownicy –  przebywający na świadczeniach przedemerytalnych – przedstawiając decyzję organu administracji państwowej o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego z Urzędu Pracy, a w przypadku uzyskania – bezpośrednio po okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego – prawa do emerytury lub renty, powyższe należy udokumentować decyzją organu ZUS,

3)    byli pracownicy przebywający na wcześniejszych emeryturach oraz emeryturach pomostowych – przez przedłożenie decyzji organu ZUS,

4)    członkowie rodziny żyjącego byłego pracownika – przez oświadczenie byłego pracownika,

5)    członkowie rodziny po zmarłym byłym pracowniku – po przedstawieniu aktu zgonu byłego pracownika.

 

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Badanie sytuacji materialnej wnioskodawcy następuje przez oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę.

Średniomiesięcznych dochód brutto na osobę wylicza się, z sumy przychodów członków rodziny (najczęściej współmałżonków) (wg PIT) z poprzedniego roku kalendarzowego, pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dalej uzyskaną sumę dochodów brutto należy podzielić przez liczbę osób w rodzinie (na dzień złożenia wniosku o świadczenie z Funduszu).

Do dochodu nie wlicza się: zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz kwot otrzymywanych w ramach socjalnych programów rządowych (np. „program 500+”).

 

Zakres świadczeń i zasady ich realizacji dla byłych pracowników ANWIL S.A.
oraz członków ich rodzin.

1.    Bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej

a)    Bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej mogą być przyznawane
w następujących przypadkach: klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, ciężkiej choroby pracownika lub najbliższego członka rodziny (współmałżonka, dzieci).

b)    Bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej mogą być przyznawane osobie uprawnionej 1 raz w roku kalendarzowym.

c)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania kolejnej bezzwrotnej zapomogi w danym roku kalendarzowym w formie pieniężnej
lub rzeczowej.

d)    Wnioski o zapomogi rozpatruje Komisja Socjalna, która podejmuje decyzję o wysokości zapomogi. Decyzje Komisji Socjalnej są ostateczne.

e)    Wniosek o bezzwrotną zapomogę w formie pieniężnej lub rzeczowej dla byłego pracownika może być złożony przez: byłego pracownika, opiekuna prawnego lub poszczególne zakładowe organizacje związkowe działające w ANWIL S.A.

f)     W zależności od sytuacji, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

-      w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (w tym: zalanie, powódź, kradzież, pożar) odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia wystawione przez właściwą instytucję np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, firmę ubezpieczeniową,

-      w przypadku choroby-zaświadczenie/orzeczenie lekarskie i oryginały faktur, rachunków z ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez Wnioskodawcę lub od ostatnio przyznanej zapomogi w bieżącym roku kalendarzowym,

-      w przypadku śmierci członka rodziny – we wniosku adnotacja o nr. aktu zgonu
oraz akt zgonu do wglądu.

 

2.    Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

a)    Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe z Funduszu mogą być udzielane na remont mieszkania lub domu.

b)    Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie pracowników ANWIL S.A., zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

c)    Wysokość przyznanej pożyczki na remont mieszkania lub domu może wynosić:

a.    3.000 zł (wymagane poręczenie jednego pracownika ANWIL S.A.) na okres 24 miesięcy,

b.    6.000 zł (wymagane poręczenie dwóch pracowników ANWIL S.A.) na okres 48 miesięcy.

d)    Kolejna pożyczka na remont mieszkania lub domu może być udzielona, pod warunkiem spłaty poprzedniego zadłużenia.

e)    Pożyczka na remont mieszkania lub domu może być udzielona nie częściej niż raz na trzy lata.

f)     Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o pożyczkę w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu pożyczki. W przypadku nie zawarcia umowy w wyżej wymienionym okresie, uzyskanie pożyczki wymaga ponownego złożenia wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

g)    W przypadku rezygnacji z ubiegania się o pożyczkę Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku.

h)    W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka na remont mieszkania lub domu zostaje umorzona, po przedłożeniu aktu zgonu.

 

3.         Upominki świąteczne

a)    Formę upominku w każdym roku kalendarzowym oraz termin odbioru określa Komisja Socjalna.

b)    Upominki świąteczne można odbierać w ściśle określonym przez Komisję Socjalną terminie i miejscu.

c)    Informacje o terminie, miejscu oraz trybie odbioru upominków świątecznych będzie dostępna:

- w Biurze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A. pod nr tel. 24 202 13 91​,

- w Kole Emerytów i Rencistów ANWIL S.A.,

- u Organizacji Związkowych funkcjonujących w ANWIL S.A.,

- na stronie wewnętrznej Intranetu ANWIL S.A. oraz stronie www.anwil.pl. w zakładce „Odpowiedzialny biznes”.

 

 

Tryb wypłaty świadczeń i ich opodatkowania

Świadczenia na rzecz byłych pracowników wypłacane są po zweryfikowaniu uprawnień w systemie SAP/HR oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o świadczenia socjalne:

-          kwoty przyznanych bezzwrotnych zapomóg losowych w formie pieniężnej przekazywane są na wskazane we wniosku konto bankowe. W przypadku braku konta bankowego dopuszcza się możliwość wypłaty poprzez autowypłatę (pobranie środków pieniężnych we wskazanej przez ANWIL S.A. placówce bankowej na podstawie dokumentu tożsamości),

-          kwoty przyznanych zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, przekazywane są na wskazane we wniosku konto bankowe. W przypadku braku konta bankowego dopuszcza się możliwość wypłaty poprzez autowypłatę,

-          kwoty przyznanych dofinansowań do upominków świątecznych dla byłych pracowników, będą wydawane w formie bonów, kart przedpłaconych lub innej formie ustalonej przez Komisję Socjalną w terminach ustalonych przez Komisję Socjalną.

 

Wnioski o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępne są:

a)    w wersji elektronicznej, w Intranecie według następującej ścieżki dostępu:

HR Serwis > Świadczenia socjalne (ZFŚS),

b)    w wersji elektronicznej na stronie www.anwil.pl, w zakładce „Odpowiedzialny biznes” – „Świadczenia dla emerytów i rencistów”, jako załącznik do niniejszego komunikatu,

c)    w wersji papierowej w Obszarze Personalnym w ANWIL S.A.​

 

Wniosek nr 10 o zwrotną pożyczkę na remont mieszkania lub domu - były pracownik.doc Wniosek nr 10 o zwrotną pożyczkę na remont mieszkania lub domu - były pracownik.doc

Wniosek nr 11 o bezzwrotną zapomogę losową w formie pieniężnej lub rzeczowej - były pracownik.doc Wniosek nr 11 o bezzwrotną zapomogę losową w formie pieniężnej lub rzeczowej - były pracownik.doc​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN