• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
CLP
CLP – cel i zakres stosowania
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Rozporządzenie CLP weszło w życie z dniem 20 stycznia 2009 r.
Przedmiotowe Rozporządzenie jest elementem procesu globalnej harmonizacji przepisów zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie jest wkładem Unii Europejskiej do prac struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzonych w celu zharmonizowania kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych w wyniku których powstał globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (zwany „GHS”).
Celem stosowania Rozporządzenia CLP jest określenie tych właściwości substancji i mieszanin, które mogą prowadzić do klasyfikacji ich jako stwarzających zagrożenie - takie właściwości powinny obejmować zarówno zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych, jak i zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, w tym również zagrożenia dla warstwy ozonowej.
 
1. KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE SUBSTANCJI – PROCES NOTYFIKACJI
 
Według wymagań Rozporządzenia CLP producenci i importerzy substancji odpowiedzialni są za analizę poprawności klasyfikacji i elementów oznakowania substancji. Klasyfikacja i oznakowanie substancji obowiązująca od dnia 1 grudnia 2010 r. powinna zostać uzgodniona przez Wiodącego Rejestrującego (Lead Registrant) w trakcie prac nad dokumentacją rejestracyjną z uczestnikami Forum Wymiany Informacji o Substancji ( Substancje Information Exchange Forum) na podstawie dostępnych i zebranych informacji  w tym zakresie.
Klasyfikacja substancji i elementy oznakowania są przedmiotem zgłoszenia (notyfikacji) do Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach, która te dane umieszcza  w stosownym wykazie (C&L Inventory), dostępnym na stronach internetowych ECHA od lutego 2012 r..
Notyfikacja substancji rejestrowanych w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. dokonywana jest automatycznie wraz z przedłożeniem dokumentacji rejestracyjnej. Powszechną zasadą jest notyfikacja klasyfikacji substancji wg wyżej opisanych uzgodnień, ale możliwe jest również notyfikowanie tej samej substancji z inną klasyfikacją (artykuł 16 Rozporządzenia CLP) i podaniem uzasadnienia dla odmiennej klasyfikacji.
Notyfikacja substancji, bez względu na tonaż powinna być dokonana przez producenta (importera) najpóźniej do dnia 30 listopada 2010 r.
W przypadku substancji wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy po tej dacie notyfikacji należy dokonać nie później niż przed upływem jednego miesiąca od dnia tej pierwszej produkcji (wprowadzenia do obrotu).
Notyfikacja każdorazowo jest dokonywana poprzez konto notyfikującego utworzone na portalu REACH IT.
Obowiązkowi notyfikacji podlegają :

  •     substancje rejestrowane wg wymagań Rozporządzenia REACH
  •     substancje, które wchodzą w zakres zastosowania art. 1 Rozporządzenia CLP i spełniają kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie.

Od dnia 1 grudnia 2010r. klasyfikacja substancji dokonywana jest w oparciu o przepisy obowiązującej dotychczas Dyrektywy nr 67/584/EWG oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia CLP, natomiast jej oznakowanie dokonywane jest tylko w oparciu o przepisy Rozporządzenia CLP; mieszaniny substancji chemicznych są klasyfikowane i oznakowywane tylko w oparciu o przepisy Dyrektywy nr 1999/45/WE w przypadku kart charakterystyki wydanych/zaktualizowanych przed 1 grudnia 2010 r.; w przypadku kart charakterystyki dla mieszanin wydanych/zaktualizowanych po tej dacie istnieje możliwość wprowadzenia do tych dokumentów klasyfikacji podwójnej tj. zgodnej z w/w Dyrektywą DPD oraz zgodnej z Rozporządzeniem CLP, a oznakowanie w takim przypadku ma być zgodne tylko z Rozporządzeniem CLP. Te zasady klasyfikacji i oznakowania mieszanin obowiązują  do dnia 1 czerwca 2015 r.
 
2. Notyfikacja substancji wytwarzanych i/lub wprowadzanych do obrotu przez ANWIL S.A.
 
Spółka dokonała notyfikacji klasyfikacji i elementów oznakowania rejestrowanych substancji w sposób automatyczny, wynikający z obowiązku rejestracji substancji w pierwszym terminie oraz dokonała notyfikacji dla substancji nie podlegających obowiązkowi rejestracji wg wymagań Rozporządzenia REACH, ale spełniających kryteria art. 1 Rozporządzenia REACH.
Przyjęta przez Spółkę klasyfikacja jest zgodna z ustaloną przez Wiodących Rejestrujących lub jest zgodna z klasyfikacją zharmonizowaną.
Informacje o przyjętej klasyfikacji i oznakowaniu przekazywane są w łańcuchu dostaw (w dół) za pomocą karty charakterystyki.
W uzasadnionych przypadkach informacja taka może być przekazana innymi sposobami wynikającymi jednak z przepisów Rozporządzeń REACH lub CLP.
 
Zobacz: Wykaz substancji,  bez obowiązku rejestracji, notyfikowanych przez ANWIL S.A. wraz ze stosownymi numerami identyfikacyjnymi
Wykaz substancji notyfikowanych przez ANWIL S.A.
 
Aktualizacja 04.11.2014
 
 

Marki Grupy ORLEN