• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Karty charakterystyki

Przez karty charakterystyki rozumie się dokumenty o których mowa w artykule 31 Rozporządzenia REACH; wymagania co do ich formatu i zawartości wynikają z Rozporządzenia (EC) nr 453/2010.
 

Dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub mieszaniny kartę charakterystyki:
 
a) w przypadku gdy substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 lub jeżeli mieszanina spełnia kryteria klasyfikujące ją jako niebezpieczną zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE; lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII; lub

c) w przypadku gdy substancja znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  sporządzonej zgodnie z art. 59   Rozporządzenia REACH,

d) w przypadku, gdy odbiorca zażyczy sobie ją dla mieszaniny, która choć nie spełnia kryterium klasyfikacji jako niebezpieczna ( zgodnie z art. 5,6 i7 Dyrektywy 1999/45/WE, ale zawiera:
 
  • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska; lub

  • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art.  lub

  • substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.
 

ANWIL S.A. jako producent substancji i mieszanin klasyfikowanych zobligowany jest do sporządzania Kart Charakterystyki substancji i mieszanin zgodnie z wytycznymi art. 31 Rozporządzenia REACH, oraz do przekazania ich swoim odbiorcą w dół łańcucha dostaw:
 
Karty charakterystyki substancji sporządzone zgodnie z wymaganiami przepisów przedmiotowych Rozporządzeń mogą zawierać m.in. scenariusze narażenia.
 
 
Scenariusz narażenia :
Scenariusz narażenia jest zestawem informacji opisujących warunki, w jakich możliwe jest kontrolowanie ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zastosowaniami substancji. Obejmuje on warunki operacyjne oraz niezbędne środki kontroli ryzyka. Warunki operacyjne to wszelkie działania, przypadki wykorzystania narzędzi lub stany parametrów dominujące w trakcie produkcji lub wykorzystywania substancji (w postaci własnej lub w mieszaninie), których skutkiem ubocznym mógłby być wpływ na narażenie ludzi i (lub) środowiska naturalnego.
Środki kontroli ryzyka to wszelkie działania, przypadki wykorzystania narzędzi lub zmiany stanów parametrów wprowadzanych w trakcie produkcji lub wykorzystywania substancji (w postaci własnej lub w mieszaninie), mające na celu zapobieganie, kontrolowanie lub zmniejszenie narażenia ludzi i (lub) środowiska naturalnego.
Warunki operacyjne i środki kontroli ryzyka komunikowane dalszym użytkownikom muszą być takie same, jak zakładane przy szacowaniu poziomu narajenia w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Powiązanie to powinno być możliwe do znalezienia w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.
Scenariusz narażenia jest podstawą dla ilościowego oszacowania narażenia, a także narzędziem komunikacji w ramach łańcucha dostaw.
W celu zapewnienia odpowiedniej podstawy dla ilościowego oszacowania narażenia, scenariusz narażenia musi uwzględniać główne parametry określające uwalnianie substancji i narażenie (czynniki warunkujące). Scenariusz musi również spełniać wymagania dalszych użytkowników (DU), będących głównymi odbiorcami scenariuszy narażenia poprzez rozszerzone karty charakterystyki (eSDS).

Scenariusze narażenia zostały opracowane dla:
i) procesu wytwarzania substancji,
ii) zidentyfikowanych zastosowań substancji, w tym zastosowań własnych producenta/importera, zastosowań w dalszych ogniwach chemicznego łańcucha dostaw oraz zastosowań konsumenckich,
iii) etapów cyklu życia wynikających z produkcji i zidentyfikowanych zastosowań (etap okresu eksploatacji wyrobu i etap odpadu) .
 
Zestawienie zastosowań substancji:

Karta charakterystyki dla substancji i mieszanin wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez ANWIL S.A.
 
Karta charakterystyki jest podstawową formą przekazu informacji w łańcuchu dostaw. Tytuł IV Rozporządzenia REACH, odnoszący się do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw określa formę papierową oraz elektroniczną tak kart charakterystyki jak i innych dokumentów informacyjnych jako rekomendowaną do komunikacji między najbliższymi sobie uczestnikami łańcucha dostaw tak w jego górę jak i w dół.
Bezpośredni odbiorcy produktów dostarczanych przez ANWIL S.A. otrzymują karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami Artykułu 32 Rozporządzenia REACH – obowiązek dostarczenia odbiorcy karty spoczywa na Biurach i Zespołach Sprzedazy danego produktu.
 
Aktualizacja 04.11.2014
 
 
 

Marki Grupy ORLEN