• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ograniczenia
STOSOWANIE OGRANICZEŃ
 
Tytuł VIII Rozporządzenia REACH odnosi się do zagadnienia :
OGRANICZENIA PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, MIESZANIN  I WYROBÓW.
 
Ograniczenia wynikające ze stosowania procedur opisanych w w/w tytule w niczym nie naruszają postanowień Dyrektywy Rady 76/769/EWG z 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.
Wg tytułu VIII Rozporządzenia REACH substancja w postaci własnej, jako składnik  mieszaniny  lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.
Do dnia 1 czerwca 2013 r. państwo członkowskie może utrzymywać wszelkie obecne i bardziej rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem XVII ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji, pod warunkiem że ograniczenia te zostały notyfikowane zgodnie z Traktatem WE. Do dnia 1 czerwca 2009 r. Komisja Europejska miała czas na sporządzenie i opublikowanie wykazu tych ograniczeń.
Artykuły 68 – 73 (w Tytule VIII) zawierają opis procedury związanej z wprowadzeniem (lub nie) ograniczenia w odniesieniu do danej substancji.
W wersji skonsolidowanej Rozporządzenia REACH z dnia 10 grudnia 2011 r., obejmującej zmiany tego dokumentu w latach 2007-2011 Załącznik XVII obejmuje ograniczenia w stosunku do 60 substancji lub grup substancji, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z 9 lutego 2012 r. stanowi kolejną aktualizację Załącznika XVII.
 
Oświadczenie Spółki ANWIL w sprawie  stosowanych ograniczeń:
 
ANWIL S.A. informuje, że w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Rozporządzenia REACH w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów ograniczeniu podlega wprowadzanie:
 
azotanu amonu numer CAS/WE : 6484-52-2/229-347-8)
zgodnie z treścią jak poniżej :
 
„Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. jako substancja lub w mieszaninach zawierających co najmniej 16 % masowo azotu w stosunku do azotanu amonu…”
Informacje o interpretacji tego ograniczenia i stosowanych w jego zakresie wyjątkach udzielane są po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej : reach@anwil.pl

Aktualizacja 04.11.2014
 
 
 

Marki Grupy ORLEN