• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rejestracja

Producenci i importerzy substancji wytwarzanych lub wprowadzanych na teren Unii Europejskiej w ilości większej niż 1000 t/r ( lub w szczególnych przypadkach w ilości większej niż 100 t/r) zostali zobowiązani do dokonania rejestracji tych substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach do dnia 30 listopada 2010 r., celem uzyskania prawa do dalszej działalności gospodarczej w odniesieniu do takich substancji po wspomnianej wyżej dacie.
Przedkładana do Agencji i zaakceptowana dokumentacja rejestracyjna jest podstawą do nadania stosownego numeru rejestracyjnego.
 
Ocena (wg wymagań Tytułu VI Rozporządzenia REACH) dokumentacji przedłożonej do dnia 30 listopada 2010 r.  zostanie zakończona do dnia 30 listopada 2012 r.
 
Numer rejestracyjny substancji powinien zostać przekazany zainteresowanym uczestnikom  łańcucha dostaw związanego z tą substancją.
 
W odniesieniu do substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne producenci i importerzy tych substancji w ilości większej niż 10t/r  powinni sporządzić Raport Bezpieczeństwa Chemicznego wg wymagań Załącznika I do Rozporządzenia REACH. Raport ten stanowi integralną część dokumentacji rejestracyjnej a w oparciu o dane w nim zawarte producent (importer) zobowiązany jest opracować scenariusz narażenia dla poszczególnych etapów cyklu życia substancji.
 
Rejestracja ostateczna substancji wytwarzanych i/lub wprowadzanych do obrotu przez ANWIL S.A.
 

Aktualizacja: 18.04.2012

 
 

Marki Grupy ORLEN