• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (określane w skrócie akronimem  SVHC)  identyfikuje się jako takie, w przypadku gdy min.:
 
● substancje spełniają kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia:
 
- rakotwórczości  kat. 1A lub 1B
- działające mutagennie na komórki rozrodcze kat. 1A lub 1B
- działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B
- działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój
 
● substancje są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji, są toksyczne (PBT)
 
● substancje są bardzo trwałe i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
 
 
 
Lista kandydacka
 
Lista kandydacka to wykaz, zarządzany przez ECHA i publikowany na jej stronach internetowych, tej części substancji określanych jako SVHC, wobec których wszczęto stosowną procedurę w celu identyfikacji substancji spełniających w/w kryteria, zakończoną jednomyślną akceptacją komitetu państw członkowskich (MSC) – włączenie substancji do listy kandydackiej stanowi pierwszy krok ewentualnego objęcia  substancji procedurą zezwolenia.
 
Wskutek włączenia substancji do listy kandydackiej, przedsiębiorstwa o rolach: dostawcy, importera mają pewne obowiązki dotyczące nie tylko tych substancji w postaci własnej, ale także wobec mieszanin i wyrobów  zawierających tę substancję, jak to opisano poniżej:
 
● substancja w postaci własnej
   - od daty włączenia substancji do listy kandydackiej każdy dostawca/importer substancji j/w  musi dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki.
 
● substancja jako składnik mieszaniny
 
   - od daty włączenia substancji do listy kandydackiej  każdy dostawca/importer mieszaniny  niezaklasyfikowanej jako niebezpieczna (zgodnie z dyrektywą nr 1999/45/WE), zawierającej co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin  niegazowych i w stężeniu ≥ 0,2% obj. dla mieszanin gazowych, musi dostarczyć odbiorcy, na jego żądanie, kartę charakterystyki.
 
● substancja w wyrobie
 
   - każdy dostawca/importer  wyrobu zawierającego substancję z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag.,  musi dostarczyć odbiorcy wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od    otrzymania stosownego  żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu i/lub przynajmniej nazwę tej substancji.
 
Pierwsza lista kandydacka została opublikowana przez ECHA w dniu 20.10.2008 r.; Agencja  przyjęła obecnie zasadę aktualizacji  listy dwa razy w roku, w miesiącach czerwiec i grudzień.
Szczególne wymagania dotyczące substancji w wyrobach. Jeśli wyroby zawierają substancję wymienioną na liście kandydackiej, może to spowodować dodatkowe w stosunku do już wymienionych obowiązki dla przedsiębiorstw produkujących, importujących i sprowadzających takie wyroby.
 
Szczególnie istotnym wymaganiem jest obowiązek zgłoszenia (notyfikacji), który polega na przedłożeniu Agencji (ECHA)  określonych informacji na temat substancji i ich zastosowań w wyrobach, a także o zastosowaniu wyrobu. Zgłoszenie substancji jest wymagane, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 
- substancja znajduje się na liście kandydackiej
 
- substancja jest obecna w wytwarzanych lub importowanych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag.
 
- łączna ilość substancji obecnej we wszystkich wytwarzanych lub importowanych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag., przekracza 1 tonę na rok na wytwórcę/importera.
 
Zgłoszenie substancji w wyrobach do Agencji jest obowiązkiem wytwórców/importerów wyrobów ( art. 7, poz. 2 rozp. REACH), a przekazanie informacji w tym zakresie jest obowiązkiem dostawcy (art. 33 Rozp. REACH).
 
 

Marki Grupy ORLEN