• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Regulamin Akcji „Drzewko za butelkę” 2021

12-05-2021  

Regulamin Akcji „Drzewko za butelkę”

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

Definicje

 

Poniższym definicjom użytym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

1.   Organizator - ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, REGON 910128477, BDO: 000019504, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 134 924 830,00 zł.

2.   Uczestnik uczestnikami Akcji mogą być: Zespół złożony z co najmniej 3 Pracowników Wydziału/Biura  ANWIL S.A (dalej ”Zespół”), przedszkola, szkoły podstawowe, posiadające status placówek oświatowych o których mowa w ustawie Prawo oświatowe, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), mające siedzibę i działające na terenie powiatu włocławskiego i Gminy Miasta Włocławek, które zgłosiły uczestnictwo w Akcji w sposób wskazany w Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami").

3.   Osoba Uczestnicząca w Akcji – osobami uczestniczącymi w Akcji mogą być: Pracownik, uczeń, przedszkolak i pracownik przedszkola/szkoły.

4.   Akcja – akcja pod nazwą „Drzewko za butelkę”, której zasady uregulowano w Regulaminie.

5.   Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w ANWIL S.A.

6.   Koordynator Akcji – osoba wyznaczona przez Uczestnika odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem.

 

§ 2

Przedmiot oraz cel Akcji

 

1.   Przedmiotem Akcji jest zbieranie przez Uczestników butelek typu PET.

2.     Celem Akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz Pracowników na temat zasad postępowania ze zużytymi butelkami typu PET, praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu, poprzez organizację zbiórki zużytych butelek oraz promowanie ANWIL S.A., jako spółki odpowiedzialnej społecznie.

 

§ 3

Adresaci Akcji

 

1.   Uczestnik może zostać zgłoszony do jednej z trzech kategorii Akcji:

1.1  Przedszkola;

1.2  Szkoły Podstawowe;

1.3  Wydział/Biuro ANWIL S.A. składający się z co najmniej 3 osób.

2.   O prawidłowym zgłoszeniu do Akcji  stanowią zasady wskazane w Regulaminie.  

 

§ 4

Zasady i tryb zgłaszania do Akcji

 

1.     Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:

1.1  dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w §3 Regulaminu;

1.2  wypełnienie Deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

1.3  podpisanie Oświadczenia składanego przez Osoby Uczestniczące w Akcji  o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika (Załącznik nr 3) dalej „Oświadczenie”;

1.4  zaakceptowanie treści Regulaminu.

2.     Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Akcji, w tym prawa do nagrody.

3.     Deklarację uczestnictwa wraz z Oświadczeniami należy przesłać do 4 czerwca 2021 r. na adres e-mail: konkurs@anwil.pl lub pocztą na następujący adres:

 

ANWIL S.A.

Obszar Komunikacji, Marketingu i Sponsoringu

ul. Toruńska 222

87-805  Włocławek

z dopiskiem - Akcja „Drzewko za butelkę”.

 

4.   Deklaracja uczestnictwa w kategoriach wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 Regulaminu zawiera następujące informacje:

·       nazwę przedszkola/szkoły podstawowej;

·       adres przedszkola/szkoły podstawowej;

·       imię i nazwisko koordynatora Akcji;

·       numer telefonu do Koordynatora i adres e-mail do kontaktu;

·       adres do korespondencji;

·       podpis Dyrektora;

·       informację o przewidywanej liczbie uczestników;

·       potwierdzony przez Dyrektora numer rachunku bankowego;

·       oświadczenie Dyrektora do pełnienia funkcji;

     Deklaracja uczestnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

5.     Deklaracja uczestnictwa w kategorii wymienionej w §3 ust. 1 pkt 1.3 Regulaminu zawiera następujące informacje:

·         nazwę zespołu;

·         nazwę Wydziału/Biura;

·         imię i nazwisko koordynatora Akcji;

·         numer telefonu i adres e-mail do kontaktu;

·         imiona i nazwiska członków zespołu;

·         podpisane oświadczenia o rozpowszechnianiu wizerunku Osób Uczestniczących w Akcji i klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych Osób Uczestniczących w Akcji.

     Deklaracja uczestnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.   W przypadku gdy Uczestnik nie spełni warunków  udziału w Akcji  określonych w Regulaminie lub naruszy postanowienia Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odmowy uwzględnienia Deklaracji uczestnictwa danego Uczestnika do udziału w Akcji lub wykluczenia Uczestnika z Akcji.

 

§ 5

Przebieg Akcji

1.     Zbieranie butelek typu PET rozpoczyna się począwszy od dnia 5 czerwca do dnia 30 września 2021 roku.

2.     Uczestnik ma obowiązek:

a)    w przypadku kategorii przedszkole/szkoła podstawowa:

·         wyznaczyć osobę, która będzie Koordynatorem Akcji ze strony Uczestnika i która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem;

·         rozpropagować Akcję wśród uczniów/przedszkolaków;

·         powiadomić uczniów/przedszkolaków o dacie i miejscu zbierania zużytych butelek typu PET na potrzeby Akcji oraz zorganizować miejsce zbiórki;

·         zapoznać uczniów/przedszkolaków z Regulaminem;

·         posiadać oświadczenia uprawniające do rozpowszechniania wizerunku uczniów/przedszkolaków zgodnie z § 7 ust. 8 lit. b) Regulaminu;

·         poinformować Organizatora o liczbie zebranych butelek typu PET, przekazując mu do dnia 4 października 2021 roku protokół ich odbioru.

 

b)    w przypadku kategorii Wydział/Biuro:

·         wyznaczyć osobę, która będzie Koordynatorem;

·         wyznaczyć przedszkole/szkołę podstawową, na której rzecz  Zespół chce przekazać zebrane przez siebie butelki typu PET;

·         rozpropagować Akcję wśród członków Zespołu;

·         powiadomić pracowników o dacie i miejscu zbierania zużytych butelek typu PET na potrzeby Akcji;

·         zapoznać członków zespołu z Regulaminem Akcji;

·         poinformować Organizatora o liczbie zebranych butelek typu PET, przekazując mu protokół ich odbioru do dnia 4 października 2021 roku;

3.     Organizator zapewni odbiór butelek typu PET przez wyspecjalizowany podmiot ze wskazanych przez Uczestnika punktów odbioru własnym transportem na własny koszt.

4.     W kategorii „Wydział/Biuro” Zespoły rywalizują o zebranie jak największej liczby butelek typu PET. Liczba zebranych butelek przez Zespoły zostanie przypisania do wybranego przez nich przedszkola lub szkoły podstawowej. Prawidłowo zgłoszone Zespoły otrzymają wykaz przedszkoli i szkół podstawowych, które przystępują do Akcji i na jego podstawie dokonują wyboru.

5.     Organizator zapewni Uczestnikom wszelkie materiały informacyjne, w tym plakaty informujące o Akcji.

6.     Odbiór butelek typu PET nastąpi w dniach ustalonych przez Organizatora indywidualnie z każdym Uczestnikiem.

 

 

 

§ 6

Nagrody

1.     Organizator przewiduje nagradzanie Uczestników Akcji nagrodami pieniężnymi albo rzeczowymi na zasadach wskazanych poniżej.

2.     Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w dwóch kategoriach:

a)    przedszkole:

·         3000 zł - dla przedszkola, które zbierze najwięcej sztuk butelek typu PET,

·         2000 zł - dla przedszkola, które zajmie drugie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET,

·         1000 zł - dla przedszkola, które zajmie trzecie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET.

b)    szkoła podstawowa:

·         3000 zł - dla szkoły, która zbierze najwięcej butelek typu PET,

·         2000 zł - dla szkoły, która zajmie drugie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET,

·         1000 zł - dla szkoły, która zajmie trzecie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET.

Odbiorca nagrody pieniężnej zobowiązany jest do przeznaczenia jej na cele związane z edukacją ekologiczną, np. wycieczki, warsztaty ekologiczne, materiały edukacyjne. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji przeznaczenia wygranej nagrody pieniężnej.

3.     Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w kategoriach:

a)    przedszkole:

·         upominek o wartości do 150 zł dla przedszkolaków tej grupy, która uzbierała najwięcej butelek typu PET,

·         upominek o wartości do 100 zł dla przedszkolaków tej grupy, która zajęła drugie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET,

·         upominek o wartości do 80 zł dla przedszkolaków tej grupy, która zajęła trzecie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET.

b)    szkoła podstawowa:

·         upominek o wartości do 150 zł dla uczniów klasy, która uzbierała najwięcej butelek typu PET

·         upominek o wartości do 100 zł dla uczniów klasy, która zajęła drugie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET,

·         upominek o wartości do 80 zł dla uczniów klasy, która zajęła trzecie miejsce w liczbie zebranych butelek typu PET.

c)     Indywidualne:

·         upominek o wartości do 200 zł dla ucznia i przedszkolaka, który zebrał najwięcej butelek typu PET (I miejsce)

·         upominek o wartości do 150 zł za II miejsce,

·         upominek o wartości do 100 zł za III miejsce.

d)    W kategorii „Wydział/Biuro” dla trzech zwycięskich Zespołów Organizator przewidział upominki firmowe.

4.     Nagrody będą przyznawane jedynie Uczestnikom spełniającym wymogi Regulaminu.

5.     Nagrody pieniężne zostaną przekazane w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników, po otrzymaniu prawidłowego numeru rachunku bankowego

6.     Nagrody rzeczowe zostaną przekazane do 15 grudnia 2021 r.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

1.   ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem danych osobowych Osób Uczestniczących w Akcji. Kontaktowe  numery telefonów  do  administratora danych: (24) 20 21 449, (24) 20 21 442.

2.   Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl.

3.   Dane osobowe Osób Uczestniczących w Akcji przetwarzane są w następujących celach:

a)   przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem,

b)   obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.   Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Osób Uczestniczących w Akcji w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a)   zgoda Osób Uczestniczących w Akcji  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)   prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

5.   Dane osobowe Osób Uczestniczących w Akcji mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

6.   Dane osobowe Osób Uczestniczących w  Akcji przetwarzane są:

a)   przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji,

b)   do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Akcji.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

8.   Uczestnik Akcji jest zobowiązany do pozyskania pisemnej zgody:

a)    w przypadku kategorii „Wydział/Biuro“: pisemnej zgody członków Zespołu na publikację ich wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych w związku z udziałem w Akcji, poprzez wykorzystywanie wizerunku w szczególności w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych ANWIL S.A., w tym w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, folderach, ulotkach reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie;

b)    w przypadku kategorii „przedszkole/szkoła podstawowa“: pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnych uczniów/przedszkolaków oraz swoich pracowników na publikację ich wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych w związku z udziałem w akcji „Drzewko za butelkę", poprzez wykorzystywanie wizerunku w szczególności w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych ANWIL S.A., w tym w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, folderach, ulotkach reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie.

9.   Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo dostępu do treści danych,

·         prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,

·         prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych , które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Akcji, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

10.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9

Uwagi końcowe

 

1.   Udział w Akcji  jest bezpłatny.

2.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w następujących przypadkach:

​·         zmiany przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

·         nałożenia przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 

·         przeciwdziałania nadużyciom;   

·         sprostowania Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich; 

·         poprawienia ochrony prywatności Uczestników.

3.   Reklamacje dotyczące przebiegu lub organizacji Akcji mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@anwil.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Uczestnika, w celu poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu Uczestnik składając reklamację powinien wskazać np.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail, a także zawrzeć, w reklamacji opis zdarzenia, którego ona dotyczy. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30.07.2021 roku. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestników zostanie powiadomiony w terminie maksymalnie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

·         skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych własnych bądź cudzych danych;

·         zmianę siedziby lub zmianę innych danych uniemożliwiających Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebrania Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.

5.     W odniesieniu do nagród rzeczowych przekazanych Uczestnikom niebędącym Pracownikami ANWIL S.A. zastosowane zostaną przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).​


Regulamin akcji Drzewko za butelkę_2021.pdfRegulamin akcji Drzewko za butelkę_2021.pdf

Załączniki do Regulaminu akcji Drzewko za butelkę_2021.docxZałączniki do Regulaminu akcji Drzewko za butelkę_2021.docx

Plakat Drzewko za butelkę 2021.jpgPlakat Drzewko za butelkę 2021.jpg


​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN